Firma HASO S.C. jako członek Konsorcjum brała udział w Strategicznym projekcie badawczym „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach” dofinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach Projektu realizowaliśmy Zadanie nr 8 pt. “Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych”.

Cel projektu: Celem projektu strategicznego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach” było opracowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, których wdrożenie przyczyni się do minimalizacji zagrożeń i zwiększenia poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

Dofinansowanie:

429 987,39 PLN

 

Okres realizacji projektu:

01.04.2012 – 31.03.2014

Skład Konsorcjum:

Główny Instytut Górnictwa – Lider Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo – Hutnicza Instytut Technik Innowacyjnych EMAG HASO S.C. J. Macioszek & A. Paszek
ARTYKUŁ NA TEMAT GRANTA

 

 

 

Realizacja

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące etapy prac.
  • Etap nr 6 „Wykonanie prototypu układu pomiarowego wg założeń”
HASO wspólnie z GIG skonstruowała prototyp systemu metanometrycznego z radiową transmisją danych, w skład którego wchodzą urządzenia zaprojektowane, wykonane i oprogramowane od podstaw oraz inne, które zostały przystosowane do zbudowania systemu gazometrycznego.

 

Urządzenia wykonane od podstaw:

  • Centralka czujników radiowych CCR-1
jest urządzeniem stacjonarnym przeznaczonym do zbierania danych pomiarowych z czujników radiowych CR-1 oraz przesyłania ich przez linię telemetryczną do komputera systemowego SWµP-3. Jest urządzeniem przystosowanym do pracy w strefach zagrożonych wybuchem w zakładach górniczych. Centralka otrzymuje dane pomiarowe oraz przekazuje dane konfiguracyjne do czujników CR-1 drogą radiową.
  • Czujnik radiowy CR-1
jest urządzeniem przenośnym i jest przeznaczony do pomiaru parametrów stężenia metanu i sygnalizowania przekroczenia dla stref zagrożonych wybuchem w zakładach górniczych. Czujnik przekazuje dane pomiarowe drogą radiową, przy współpracy z centralką CCR-1. Przy komunikacji radiowej dane mogą być przekazywane w sposób bezpośredni: czujnik CR-1 ↔ centralka CCR-1, lub przy wykorzystaniu innych czujników: czujnik CR-1 ↔ czujnik CR-1 ↔…↔ czujnik CR-1 ↔ centralka CCR-1 (maksymalnie 8 sztuk).
  • Sonda wysunięta R-X
w odmianach wraz z urządzeniem współpracującym (czujnikiem nadrzędnym) jest przeznaczona do pomiaru parametrów atmosfery dla stref zagrożonych wybuchem. Można ją stosować do dokonywania pomiarów oddalonych – w sytuacji , gdy w miejscu pomiaru nie można zainstalować kompletnego czujnika.

System i urządzenia przystosowane i wykorzystane do realizacji zadania:

• Komputer systemu SWµP-3 z oprogramowaniem systemowym, • Sieć transmisji danych, • Zasilacz ZIB-2.
  • Etap nr 10 „Przeprowadzenie prób rozszerzonego systemu w ruchu zakładu górniczego”
W ramach prób i badań sprzęt został zainstalowany w kopalniach KWK Budryk i KWK Bolesław Śmiały, gdzie przeprowadzono próby z łącznością sieci bezprzewodowej oraz sprawdzono poprawność działania systemu dla funkcji transmisji radiowej. Zasymulowano warunki zabudowy czujników porównywalne z docelową lokalizacją w ścianie wydobywczej. Przeprowadzone próby dały wynik pozytywny i dotyczyły one przede wszystkim zasięgu, szybkości oraz jakości transmisji danych. Kolejne próby zostały przeprowadzone w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka co zostało przedstawione na rysunku.

 

 

 

Badania z wykorzystaniem systemu metanometrii z radiową transmisją danych na tej kopalni również przebiegły pomyślnie. Wykazały użyteczność systemu, szczególnie w miejscach nagromadzeń metanu i zarekomendowały go jako uzupełnienie istniejących systemów stacjonarnych.