PROJEKT 1
Firma „HASO” S.C. J. Macioszek & A. Paszek realizuje projekt w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Zwiększenie precyzji i bezpieczeństwa wykonywania robót strzałowych poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie elektronicznych systemów inicjowania materiałów wybuchowych.

 Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego na skalę świata produktu – elektronicznego systemu inicjowania materiałów wybuchowych do zastosowań cywilnych oraz innowacyjnego na skalę świata procesu produkcji układu elektronicznego zapalnika.

 Osiągnięcie w/w celu możliwe będzie przez realizację inwestycji związanej z zakupem:

– linii do montażu powierzchniowego SMT elementów elektronicznych SMD,

– robota lutowniczego THT,

– Systemu Inspekcji Elementów SMD (AOI),

– Systemu Inspekcji Nałożonej Pasty Lutowniczej (SPI),

– sprężarki.

Zakupione urządzenia umożliwią dywersyfikację oferty, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej Firmy na rynku krajowym i zagranicznym oraz rozszerzy zasięg sprzedaży o nowe rynki zbytu.

Wartość projektu: 2 623 200,00 PLN

 Wkład Funduszy Europejskich: 1 180 440,00 PLN

PROJEKT 2

Firma HASO S.C. jako członek Konsorcjum brała udział w Strategicznym projekcie badawczym „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach” dofinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach Projektu realizowaliśmy Zadanie nr 8 pt. „Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych”.

Cel projektu:
Celem projektu strategicznego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach” było opracowanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, których wdrożenie przyczyni się do minimalizacji zagrożeń i zwiększenia poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

Dofinansowanie:

429 987,39 PLN

Okres realizacji projektu:

01.04.2012 – 31.03.2014

Skład Konsorcjum:

Główny Instytut Górnictwa – Lider
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
Akademia Górniczo – Hutnicza
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
HASO S.C. J. Macioszek & A. Paszek
ARTYKUŁ NA TEMAT GRANTA

Realizacja

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące etapy prac.
  • Etap nr 6 „Wykonanie prototypu układu pomiarowego wg założeń”
HASO wspólnie z GIG skonstruowała prototyp systemu metanometrycznego z radiową transmisją danych, w skład którego wchodzą urządzenia zaprojektowane, wykonane i oprogramowane od podstaw oraz inne, które zostały przystosowane do zbudowania systemu gazometrycznego.

Urządzenia wykonane od podstaw:

  • Centralka czujników radiowych CCR-1
jest urządzeniem stacjonarnym przeznaczonym do zbierania danych pomiarowych z czujników radiowych CR-1 oraz przesyłania ich przez linię telemetryczną do komputera systemowego SWµP-3. Jest urządzeniem przystosowanym do pracy w strefach zagrożonych wybuchem w zakładach górniczych. Centralka otrzymuje dane pomiarowe oraz przekazuje dane konfiguracyjne do czujników CR-1 drogą radiową.
  • Czujnik radiowy CR-1
jest urządzeniem przenośnym i jest przeznaczony do pomiaru parametrów stężenia metanu i sygnalizowania przekroczenia dla stref zagrożonych wybuchem w zakładach górniczych. Czujnik przekazuje dane pomiarowe drogą radiową, przy współpracy z centralką CCR-1. Przy komunikacji radiowej dane mogą być przekazywane w sposób bezpośredni: czujnik CR-1 ↔ centralka CCR-1, lub przy wykorzystaniu innych czujników: czujnik CR-1 ↔ czujnik CR-1 ↔…↔ czujnik CR-1 ↔ centralka CCR-1 (maksymalnie 8 sztuk).
  • Sonda wysunięta R-X
w odmianach wraz z urządzeniem współpracującym (czujnikiem nadrzędnym) jest przeznaczona do pomiaru parametrów atmosfery dla stref zagrożonych wybuchem. Można ją stosować do dokonywania pomiarów oddalonych – w sytuacji , gdy w miejscu pomiaru nie można zainstalować kompletnego czujnika.

System i urządzenia przystosowane i wykorzystane do realizacji zadania:

• Komputer systemu SWµP-3 z oprogramowaniem systemowym,
• Sieć transmisji danych,
• Zasilacz ZIB-2.
  • Etap nr 10 „Przeprowadzenie prób rozszerzonego systemu w ruchu zakładu górniczego”
W ramach prób i badań sprzęt został zainstalowany w kopalniach KWK Budryk i KWK Bolesław Śmiały, gdzie przeprowadzono próby z łącznością sieci bezprzewodowej oraz sprawdzono poprawność działania systemu dla funkcji transmisji radiowej. Zasymulowano warunki zabudowy czujników porównywalne z docelową lokalizacją w ścianie wydobywczej.
Przeprowadzone próby dały wynik pozytywny i dotyczyły one przede wszystkim zasięgu, szybkości oraz jakości transmisji danych.
Kolejne próby zostały przeprowadzone w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka co zostało przedstawione na rysunku.
Badania z wykorzystaniem systemu metanometrii z radiową transmisją danych na tej kopalni również przebiegły pomyślnie. Wykazały użyteczność systemu, szczególnie w miejscach nagromadzeń metanu i zarekomendowały go jako uzupełnienie istniejących systemów stacjonarnych.