Szanowni Państwo,

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszej firmie w celu realizacji dalszego biznesu, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić Państwa dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacji.

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest HASO S.C. z siedzibą w Tychach (43-100) ul. Towarowa 20.

2. W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: haso@haso.pl

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, zamówienia w tym do:
– Realizacji usług z zakresu automatyki, metanometrii;
–  realizacji usług szkoleniowych lub doradczych;
–  zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych;
–  obsługi reklamacji.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu HASO S.C w następujących celach:
–  informowania w sposób bezpośredni o ofercie HASO S.C.;
– zarządzania relacjami i w celach marketingowych;
– kontaktowych;
– windykacji należności;
– prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
– prowadzenia analiz statystycznych;
– przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, w tym do:
– przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
– przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez HASO S.C.;
– zapisywania danych w plikach cookies;
– przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:
– wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
– zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
– wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

4. Komu będą przekazywane dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. HASO S.C. może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp.

5. Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez HASO S.C. zamówionych usług.

6. Jak długo są przetwarzane dane osobowe?
Okres przetwarzania danych osobowych przez HASO S.C zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez HASO S.C. zgód lub innych oświadczeń:
– Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania.
– Przechowywane są także dane osobowe o charakterze archiwalnym – po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych są przechowywane przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.
– W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.
– Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.
– Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
– W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym HASO S.C. jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

7. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.
Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Zebrane przez HASO S.C. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

9. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?
HASO S.C nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Pozdrawiamy
Zespół HASO S.C.